V&V logo

Muziekvereniging Vlijt & Volharding
Oost-Souburg

 


Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door muziekvereniging Vlijt & Volharding te Oost-Souburg verwerkt ten behoeven van de volgende doeleinden:

  • Lidmaatschap
  • Communicatie

Voor de bovenstaande doelstellingen van muziekvereniging Vlijt & Volharding te Oost-Souburg beschikken wij over de volgende persoonsgegevens:

Voornaam  
Achternaam  
Geslacht  
Adres  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Email adres  
Geboortedatum  
Lid sinds  

 

Uw persoonsgegevens worden door muziekvereniging Vlijt & Volharding uit Oost-Souburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst (lidmaatschap) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de vereniging vragen akkoord te gaan met verwerking van bovengenoemde gegevens voor de aangegeven doeleinden. Voor leden jongen dan 16 jaar dienen de ouders akkoord te gaan en te tekenen voor verwerking van bovengenoemde gegevens.

Onder de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is toestemming nodig voor het publiceren van beeldmateriaal.
Voor het publiceren van beeldmateriaal voor jongeren jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders nodig.
Met het ondertekenen van dit document geeft u toestemming om beeldmateriaal te publiceren op onze website en facebookpagina.

We vragen u dit formulier te ondertekenen wanneer persoonsgegevens akkoord zijn en u akkoord gaat met hetgeen hierboven is gesteld.

Naam:
Datum:
Handtekening:


Privacy Policy van muziekvereniging Vlijt & Volharding te Oost-Souburg

Muziekvereniging Vlijt & Volharding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vlijt & Volharding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Telefoon 06-42042200
Internet www.vlijtenvolharding.net
Bankrelatie IBAN: NL77RABO0349302847
Kamer van Koophandel Middelburg, nr 40309080
K.N.M.O. 180.900